Πολιτική Απορρήτου

 1. Ο Διαδικτυακός τόπος της Εταιρίας
 2. Τι είναι προσωπικά Δεδομένα
 3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 4. Τι πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς
 5. Σκοποί που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
 6. Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων
 7. Πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
 8. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία
 9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας
 10. Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας
 11. Ποια πολιτική που εφαρμόζουμε σε τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω
 12. Πως εξασφαλίζουμε ότι η Εταιρία και οι συνεργάτες της σέβονται τα Δεδομένα σας
 13. Μεταφορά Δεδομένων
 14. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας
 15. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας
 16. Ποια είναι τα δικαιώματα σας
 17. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας
 18. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας
 19. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς
 20. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
 21. Πως θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

***

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Με την παρούσα πολιτική της η εταιρία με την επωνυμία «Vivid Vides I.K.E.» (εφεξής η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας»), η οποία εδρεύει στην Λυκόβρυση Αττικής, (Γρηγορίου Λαμπράκη 47, Τ.Κ.14124), καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό γραφείο της Εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@vividvibes.gr

 1. Ο Δικτυακός Τόπος  της Εταιρίας

Το site www.vividvibes.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εύρος υπηρεσιών που σας παρέχει η Εταιρία, όπως:

 • πληροφόρηση σχετικά με θέματα αλλαγής εταιρικής κουλτούρας, ανθρώπινου δυναμικού, εμπειρίας πελάτη, επιχειρηματικής σχεδίασης εμπειρίας, ανάπτυξης και υποστήριξης ατόμων και ομάδων, διοργάνωσης και συμμετοχής μας σε ημερίδες και σεμινάρια.
 • πληροφόρηση σχετικά με τις υφιστάμενες συνεργασίες μας – πελάτες
 • πληροφόρηση σχετικά με τα υλοποιημένα προγράμματα και δυνατότητα προβολής αποσπασματικών φωτογραφικών υλικών

Γενικά, ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε και να διατηρούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες που μας ζητούν.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 1.  Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία, φύλο, θέση εργασίας, μισθός, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 1.  Τι πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Οι πληροφορίες αυτές και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν είτε να παρέχονται απευθείας από εσάς είτε από τη νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε ή να παρέχονται από τρίτο μέρος (προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών, συνεργάτη επιχείρησης κ.λπ.).

Μπορεί να συλλέγουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, όπως:

Α. Στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου και αριθμός άδειας αυτοκινήτου κ.λπ.)

Β. Στοιχεία εργασίας (π.χ. τίτλο εργασίας, θέση και επωνυμία της εταιρείας).

Γ. Οικονομικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού)

Δ. Ηλεκτρονικά σας δεδομένα ταυτοποίησης, όταν αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία μας (π.χ. σύνδεση, δικαίωμα πρόσβασης, κωδικοί πρόσβασης, αριθμός υπαλλήλου, διεύθυνση IP, επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας/cookies, αρχεία καταγραφής, χρόνοι πρόσβασης και σύνδεσης, εγγραφή ήχου, όπως CCTV ή φωτογραφίες).

Ε. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. (Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies παρακάτω.)

ΣΤ. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας.

Ζ. Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που απαντάτε σε αγγελία για εύρεση εργασίας).

 1. Σκοποί που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων:

 • Η Εταιρία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος και/ή συγκατάθεσής σας, να διεκπεραιώσει την παραγγελία υπηρεσιών, για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στα γραφεία μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές καθώς και τους ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας, για τη εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την υποβολή εκθέσεων αναφοράς (όπως η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας και τις απαιτήσεις της τοπικής έννομης τάξης, με τη φορολογία και τις μειώσεις, για την αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείων, για τη τιμολόγηση και την έκδοση τιμολογίων, για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει, δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που μας έχουν ζητηθεί από εσάς και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη συμβατική μας σχέση μαζί σας. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει από εμάς.

(Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαθέτουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, δείτε παρακάτω τους όρους 9, 10, 11 και 12 κατωτέρω).

 

Για την Επικοινωνία:

 • Η Εταιρία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας, ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών:

 • Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λ.π. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Για την Ανάπτυξη και Βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε:

 • Αυτό γίνεται με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.
 • Γιατί θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι εξατομικευμένες με βάσει τις ανάγκες σας.
 • Για να εξασφαλίσουμε ότι θα σας εμφανίζεται πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στον Δικτυακό Τόπο μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει δίνοντάς μας τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας.
 • Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στον διαδικτυακό λογαριασμό σας (unsubscribe) ή αποστέλλοντας μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη απεγγραφή σας.

Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών:

 • Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και βοηθάει επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου (π.χ. Λογιστικές υποχρεώσεις).
 • Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 1. Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων:

Σε μερικές περιπτώσεις, η Εταιρία καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies, web beacons και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρίας και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

 • Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

 

 • Google Analytics

Η Εταιρία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga. js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

 • Web beacons

Το web beacon είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (image file) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser), και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Η Εταιρία χρησιμοποιεί web beacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρία ή οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτής της μπορούν να χρησιμοποιούν web beacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες πρόσληψης ή διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies. Έχετε την επιλογή να κάνετε κάποια web beacons ανενεργά με το να απορρίψετε τα σχετικά cookies. Το web beacon θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από τη διεύθυνση IP σας αλλά οι πληροφορίες από τα cookies δεν θα καταγράφονται.

 • Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Οι ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook και το Twitter widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοτόπων της Εταιρίας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.

Επιπλέον, ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορεί να φιλοξενήσουν blogs, forums και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατά το στάδιο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο. Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (εικόνες, κλπ.) μέσω των ιστοσελίδων της Εταιρίας είναι παράνομη, εκτός εάν έχει αποκτηθεί προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

 1. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (άλλως GDPR), δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δεν έχουμε σχετική αιτιολόγηση που προβλέπεται στο νόμο για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση για να το πράξουμε, όπως:

 • Εκτέλεση σύμβασης: όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει σύμβασης.
 • Νομική υποχρέωση: όταν πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση, όπως η τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς ή η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
 • Έννομο συμφέρον: όταν η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.
 • Ζωτικά συμφέροντα: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ενδιαφερομένου ατόμου ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Δημόσιο Συμφέρον: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημόσιου συμφέροντος.
 • Η συγκατάθεσή σας: σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τη σύμβασή σας, θα σας ζητήσουμε ειδική άδεια για να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν συμφωνείτε σ’ αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@vividvibes.gr

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους συνεργάτες μας, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών και Φυσικών μας Αρχείων.

Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στους όρους 8 και 9 «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας».

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία;
 • Η νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης
 • Η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)
 • Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας ;

Η Εταιρία δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες, για την εκτέλεση των αιτημάτων σας ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα.

Η Εταιρία συνεργάζεται με αξιόπιστους συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας. Η Εταιρία θα διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς μόνο εφόσον πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν σε εμάς για την επεξεργασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Η Εταιρία μοιράζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που τους χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 1. Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;

Κοινοποίηση Δεδομένων από την Εταιρία μας

Η Εταιρία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

 • Τρίτους παρόχους ανεξάρτητων υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την παροχή μέρους των υπηρεσιών που έχετε αναθέσει προς την Εταιρία, επεξεργασία πληρωμών, σκοπούς έρευνας και συλλογής δεδομένων απαραίτητων για την υλοποίηση των υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει, ανάλυση αποτελεσμάτων ερευνών και δημιουργία στατιστικών στοιχείων, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε έγγραφες συμβάσεις που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου και των πολιτικών μας.
 • Άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Κοινοποίηση Δεδομένων από εσάς

 • Όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας στον Δικτυακό Τόπο μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ, επάγγελμα και πόλη.
 1. Ποια η πολιτική εφαρμόζουμε με τους τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω:

Η Εταιρία διασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών. Αυτές οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες με τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται και οι εργαζόμενοι της Εταιρίας. Η Εταιρία περιλαμβάνει ρήτρα εμπιστευτικότητας στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή μη γνωστοποίησης που μπορεί να υπογράφονται κατά καιρούς με τρίτους (δηλαδή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες). Ειδικότερα:

 • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vividvibes.gr

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι η Εταιρία και οι συνεργάτες της σέβονται τα Δεδομένα σας;

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας απορρήτου και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Η Εταιρία ενσωματώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων από σχεδιασμό και εξ ορισμού, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των υποκειμένων, όπως η πολιτική διαχείρισης χρηστών, οι διαφορετικοί ρόλοι και αρμοδιότητες, τα αντίγραφα ασφαλείας, τα μέτρα φυσικής ασφάλειας, η πολιτική καταστροφής προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

Όπου η Εταιρία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων, οφείλει να συμμορφώνεται με τον GDPR και μεταξύ άλλων οφείλει:

 • Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα μόνο με τις οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας που διαβίβασε τα δεδομένα, ο οποίος καλείται να τηρεί τις απαιτήσεις του GDPR.
 • Να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την λήξη των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Να ειδοποιεί αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων που της διαβίβασε τα δεδομένα αυτά για κάθε νομικά δεσμευτική απαίτηση για αποκάλυψη των δεδομένων, για οποιαδήποτε τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τυχόν αιτήματα που υποβλήθηκαν απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Να μην απαντά σε οποιοδήποτε αίτημα για αποκάλυψη των δεδομένων, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων που της διαβίβασε τα δεδομένα ή το υποκείμενο ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Όπου η Εταιρία ενεργεί ως Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Δεδομένων, οφείλει να συμμορφώνεται με το GDPR και μεταξύ άλλων οφείλει:

 • Να εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση και την προστασία των δεδομένων από σχεδιασμού και εξ ορισμού
 • Να υλοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • να καταγγείλει παραβιάσεις δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και στο υποκείμενο των δεδομένων
 • να συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές
 • Να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

Οι συνεργάτες μας ως Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία:

 • Να τηρούν εχεμύθεια
 • Να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρίας
 • Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (άλλως GDPR).
 1. Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του Δικτυακού Τόπου μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ – ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τουλάχιστον 10 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα έχετε συνεργασία με την Εταιρία μας και μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για τήρηση των πληροφοριών για διαφορετικό διάστημα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό, επαγγελματικές απαιτήσεις ή πρότυπα.

Η Εταιρία διαθέτει μια διαδικασία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση της φύσης και του τόπου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για εσάς.

Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από την Εταιρία και σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διορθώνετε τυχόν σφάλματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διατηρούμε αυτά τα Δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία).

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη δήλωση διακοπής αποστολής του (unsubscribe).

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ιστότοπος www.vividvibes.gr  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Transport Layer Security (TLS). Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ:

 • Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing αλλάζοντας τις εγγραφές email πατώντας το link διαγραφής (unsubscribe).

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που σας δίνουμε στον όρο 16 παρακάτω.

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας: Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

17. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;


Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή  info@vividvibes.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Επιπλέον για οποιαδήποτε καταγγελία-παράπονο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα παραπόνων την οποία μπορείτε να μας αποστείλετε στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατ’ εξαίρεση:

 • αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» / unsubscribe κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.
 • αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την Εταιρία μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας


Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

18. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;


Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

19. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;


Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (άλλως GDPR), και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Tυχόν διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπάγεται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια.

20. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;


Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [www.dpa.gr],  Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, Ε-mail contact@dpa.gr

21. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;


Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 27 Οκτωβρίου 2021